Startsidan arrow Skyddad natur arrow Eko-parker

Eko-parker PDF

Sveaskog arbetar med inrättandet av större sammanhängande ekoparker där större delen av parkens skogar ska skyddas från produktivt skogsbruk. 34 parker ska inrättas i hela landet fram till år 2012 och fyra av dessa ligger i Arvidsjaurs kommun. En ekopark är minst 1000 ha stor och minst 50% av den produktiva skogsmarken ska användas som naturvårdsareal. Tanken bakom inrättandet av ekoparker är att stärka förutsättningarna för hotade arter så att livskraftiga populationer bibehålls och kan utgöra spridningskällor för biologisk mångfald. Ekoparkerna syftar även till ett ökat friluftsliv.

Dubblabergen

Image

Läge: 45 km O Arvidsjaur. Vägkarta 24 J och 24 K
Dubblabergen är ett stort ekoparksområde på över 4600 ha som innefattar det nybildade naturreservatet med samma namn. Området innehåller ett varierat utbud med naturtyper. Flera berg och flera större sjöar samt vidsträckta myrområden. Skogen domineras av gamla lövrika granskogar med inslag av riktigt grova tallöverståndare med brandljud. De äldsta granarna är upp emot 300 år vilket är mycket för en gran. Här finns även flera fornfynd i form av boplatser och mer sentida kulturlämningar som kolarplatser och tjärdalar.

Ledfat

Image

Läge: 30 km. V Arvidsjaur. Vägkarta 24 I Storavan.  X 7272 Y 1624
Ledvattsfjällen ligger 30 kilometer väster om Arvidsjaur och är ett stort urskogsområde. Totalt är området på 3700 ha och domineras av höjdlägesgranskogar i vegetation av frisk blåbärstyp. Området är inte speciellt brandpräglat och hyser därför en stor andel gammal skog i naturlig succession. Det finns gott om lågor och garnlavsdraperade gammelgranar. Ett flertal rödlistade vedsvampar trivs i skogen av vilka rosenticka och rynkskinn är allmänt förekommande. Inom området ligger Mausjaur samebys huvudviste Geijaurvallen vid Giejjure. Vistet används ännu vid kalvmärkningen runt midsommartid. På vallen finns två timmerkåtor, ett härbre, timmerhagar och en utkikstall.

Tjadnes-Nimtek

Image

Läge: 30 – 50 km. NV Arvidsjaur. Vägkarta 25 I Stensund.
Ekoparken Tjadnes-Nimtek innefattar och sammanbinder de båda befintliga naturreservaten Tjadnesvare och Nimtek. Största tillskottet utgörs av Bällovaratj-Juovvagielas som i stort sett är en nordlig förlängning av Tjadnesreservatet och som utökar tallbeståndet i det grandominerade reservatet. Skogsbränder har varit rätt vanligt förekommande och det finns gott om brandpåverkade överståndare. I reservatet Tjadnesvare finns Västra Kikkejaur samebys  huvudviste med kåtor, härbren och rengärdor.

Varjisån

Image

Läge: 65 km. N NO Arvidsjaur. Vägkarta  25 J Moskosel. X 7328 Y 1682-86
Varjisånområdet ligger längs gränsen mellan Arvidsjaurs och Jokkmokks kommuner i anslutning till riksväg 45. Det innefattar bergen Stor Junkavare och Suorke samt Varjisåns älvmiljöer. Skogen består dels av urskogsartade tallskogar i anslutning till bergen och dels av strandskogar längs ån. Det förekommer gott om riktigt gamla tallöverståndare med flera brandljud. Ännu levande tallar med upp till fem brandljud förekommer. Längs stränderna är vegetationen bördigare och domineras av granurskog och yngre björkbestånd. Det 15 kilometer långa området är på totalt 1236 hektar och många rödlistade arter trivs i de skiftande biotoperna.

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt