Startsidan arrow Skyddad natur arrow Reivo

Reivo PDF

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 9369 ha
Vägbeskrivning: 20 km. NNV Arvidsjaur. Kör norrut efter väg E45. Sväng mot nordväst 2 km. efter Hedvallen.   
Lägesbeskrivning: Vägkarta 25 I. 25 J. 24 J. Terrängkarta 25 J SV.

Reivo är nästan en kvadratmil stort och därmed kommunens största reservat. Storleken gör att här ryms många av lapplands naturtyper. Flera berg på över 650 m. Stora och varierande myrområden, bland andra Vallmyran i öster och Lobbelmyran som ligger mitt inne i reservatet. Båda är klass 1 objekt i våtmarksinventeringen med mycket höga naturvärden. Spår av myrslåtter i form av förfallna lador och hässjevirke finns på flera myrar. Längs Ruttjebäcken och Skiljemyrsbäcken i väster löper Rappenåsen som börjar nere i Fjällbonäs och sträcker sej upp till Rappen i Arjeplogs kommun. Rullstensåsen bildades i en mäktig isälv vid istidens slut. Vid Skiljemyran, strax väster om reservatet, har nyligen hittats kommunens äldsta boplats. 8600 år gammal. I reservatet finns flera samiska fornlämningar och mera sentida kåtor och rengärden.

Image

Största delen av skogen är en grandominerad barrblandskog. En mängd vedsvampar och lavar har hittats som vittnar om orörd natur och den stora sammanhängande gammelskogen är även hemvist för en mängd djur och fåglar. 1966 spred sej en skogsbrand i reservatet. Över 3 kvadratkilometer stort blev brandfältet och där pågår nu forskning om hur naturen reagerar på bränder. Reivo är stort och lättillgängligt med många stigar och rastplatser. Man kan t.ex. pröva vandra kyrkstigen från Bergnäs vid Suddisjaur och genom hela reservatet för att uppleva hur man fordom tog sej till kyrkan i Arvidsjaur.

Image

Reivo var först ett domänreservat, avsatt 1946 av dåvarande Domänverket. Det ombildades 1997 av Länsstyrelsen till naturreservat med det fullständiga namnet Naturreservatet Reivo domänreservat. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Fornlämningar får ej skadas. De är skyddade enligt kulturminneslagen.

Naturtyper:                       Västlig taiga       87%                                                       
                                           Aapamyrar          8%
                                           Sjöar                    1%
                                           Artrika stagg-gräsmarker    0,1%
                                           Torra hedar                         0,1%

Signalarter: Ostticka, lappticka (bild), blackticka, rosenticka, harticka, gränsticka, rynkskinn (bild), taigaskinn, fläckporing, vitpudrad svartspik, rödbrun blekspik, liten sotlav, dvärgbägarlav, knottrig blåslav.

Fåglar: Ortolansparv, duvhök, svartsnäppa, trädgårdssångare, ärtsångare, dalripa, morkulla, rödstjärt, mindre korsnäbb, fjällvråk, storskrake, gluttsnäppa, dubbeltrast, orre, järpe, spillkråka, trana, hökuggla, tretåig hackspett, tjäder, storlom, stenfalk, brushane, grönbena, silvertärna.

Djur: Lodjur, spetshörnad barkskinnbagge, grov och slät tallkapuschongbagge.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt