Startsidan arrow Skyddad natur arrow Pellobäcken

Pellobäcken PDF

Image

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 20 ha.
Vägbeskrivning: 28 km. SSO Arvidsjaur. Kör väg 95 söderut. Sväng söder 12 km. efter Abborrträsk. Promenad sista biten till reservatet.    
Lägesbeskrivning: Terrängkarta 24 J SV Arvidsjaur.  X 7254  Y 1668

Reservatet ligger i södra delen av det stora dödisområdet söder om Abborrträsk som heter Tjärnheden. En mosaik av åsar, moränkullar, myrar, tjärnar och sjöar där de sista resterna av inlandsisen sakta smälte ner. Ett moränbackslandskap av Veikimoräntyp. Reservatet är varierande och inrymmer talldominerande åsar och kullar, lägre grandominerade partier, gamla slåttermyrar och ett par mindre tjärnar. Längs reservatets nordostgräns löper en väl utvecklad moränås i isrörelseriktningen, en så kallad drumlin, klädd med tallskog av lavristyp. Pellobäcken som rinner parallellt med reservatsgränsen längre söderut är omgiven av myr och sumpskog med stark björkinblandning. I anslutning till bäcken finns även en mindre gransumpskog med rik förekomst av lågor. En av områdets mindre myrar bär spår av slåtter och vattenreglerande aktiviteter. Rosenticka, ullticka och gränsticka har påträffats på granlågor i området. Dessa vedsvampar anses tyda på att död ved funnits länge på platsen.

Image

1946 avsattes Pellobäcken av dåvarande Domänverket som domänreservat. 1997 omvandlades det av Länsstyrelsen till naturreservat. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Naturtyper:         Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar    14%
                             Sjöar                                                                         5%
                             Öppna, svagt välvda mossar.                                  2%                                    
                             Naturliga större vattendrag.                                     2%

Fåglar: Salskrake, tretåig hackspett.

Signalarter: Rosenticka, gränsticka, ullticka, rynkskinn.

Kulturruta

I byn Baktsjaur finns ”Fjärilgården” med unika väggmålningar. Huset byggdes av låssmeden Erik Abrahamsson Fjäril år 1812. I Hålberg står en av två kvarvarande långlogar i kommunen. Den är från första hälften av 1800-talet och 36 m. lång.

 

 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt