Startsidan arrow Skyddad natur arrow Nilasjokk

Nilasjokk PDF

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 126 ha.
Vägbeskrivning: 65 km. NV Arvidsjaur. Kör väg E45 till Moskosel. Sväng väster genom samhället och sedan norrut mot Jäkna. Sväng väster vid Mellansjö och kör 5 km. Vägen går genom reservatet.
Lägesbeskrivning: Terrängkartan 25J NV Moskosel. X 7328  Y 1650

Nilasjokk naturreservat innehåller gammelskog, berg, myrar, bäckdråg och en liten sjö. Längs bäcken finns frodig gransumpskog med mossviol och åkerbär. Större delen av reservatet utgörs av urskogsartad tallskog med gott om grova tallar, torrakor och lågor. I vissa tallar syns spår efter minst två bränder. Reservatet kilar i söder upp mot toppen av berget Stuorevaratj och här står ett vackert, glest bestånd av grov och lågvuxen höjdlägesskog. Den rikliga förekomsten av stående och liggande död ved har gynnat förekomsten av sällsynta vedsvampar i området.

Image

I den västra delen av reservatet nära bäcken finns ett gammalt skogssamiskt viste. En renmjölkningsvall med kåta, stolpbod och rengärda. Vallen anlades troligen i mitten av 1700-talet av renägaren Nils (Nilas) Bängtson och hustrun Maja. 1996 renoverades byggnaderna. Området ligger inom Östra Kikkejaurs sameby. Området avsattes 1954 som domänreservat och omvandlades 1997 till naturreservat. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden , Natura 2000.

Image

Fornlämningar får ej skadas, de är skyddade enligt kulturminneslagen. Var aktsam om de samiska byggnader som finns i området. Kåtan får användas av besökande. Uppgjord eld måste släckas innan man åker därifrån.

Naturtyper:          Västlig taiga                  79%
                              Aapamyrar                    10%
                              Skogsbevuxen myr         6%
                              Sjöar                                2%

Signalarter: Knottrig blåslav (bild), tallticka, tallstocksticka, rosenticka, ullticka (bild), blodticka, granticka.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt