Startsidan arrow Byarna arrow Östra Kikkejaur

Östra Kikkejaur PDF

Image

30 km. öster om Arvidsjaur.
Östra Kikkejaur är en av kommunens rikaste fornlämningsområden. Längs sjöns stränder finns gott om stenåldersboplatser. Dessa är inte daterade men antagligen har den fiskrika sjön med sina flikiga stränder varit intressant för bosättning ända sedan landet befolkades efter isavsmältningen. Senare, klart samiska, bosättningar finns även dom i rik mängd runt sjön fast inte vid stränderna utan några hundratal meter inne i skogen. Från dessa finns fynd av järnyxor, eldslagningsflinta, kopparbleck och täljstensgrytor. Till dessa samiska järnåldersfynd får också räknas den nyligen funna flatmarksgraven vid Njallejaur med rester efter en kvinna och ett barn. I graven fanns även ett antal silvermynt från vikingatid och ett bronssmycke. Det är den första hittade flatmarksgraven i Norrbotten. Mer sentida samiska fynd finns också med rester efter gärdor, kåta och källare.

Image

Den fasta bosättning som skedde runt sjön under 1800-talet var så kallade lappnybyggen. Från Gävrrieluoktta i norr sträcker sej ett pärlband av holmar ner mot långviken i sydost. Det är toppar på en rullstensås och lämningar efter en isälv från isavsmältningen. De följs av stora isälvssediment ner mot kommungränsen. Det visar en ursprunglig eller parallell sträckning av Åbyälven under en tid när långt större mängder vatten strömmade mot havet i öster än i dag.

Östra Kikkejaurs sameby är ingen by i vanlig bemärkelse utan ett geografiskt område. Det är en av tre skogssamebyar i kommunen och kan sägas bestå av de gamla lappskattelanden som fanns i norra och nordöstra delen av gamla Arvidsjaur socken. Moschessele, Auktsjaur, Lomträsk, Njallejaur, Pjäskejaur, Serrejaur, Östra Gickjaur, Lauker, Lambur m.fl. Lappskattelanden, som ägdes och brukades av enskilda samefamiljer, fanns fram till 1886 när dom slogs samman i större lappbyar med gemensam bruksrätt. 1971 ändrades namnet till sameby.

Hedvallen - Nilasjokk

Ett vackert exempel på gamla samiska visten är Östra Kikkejaurs viste i naturreservatet Hedvallen. Här finns kåtor, härbren och rengärden bland småsjöar och gammal skog. Den nyttjas ännu för kalvmärkning vid midsommartid.

Image 

Den restaurerade renmjölkningsvallen i naturreservatet Nilasjokk är en annan kulturhistorisk pärla. Vallen anläggs i mitten av 1700-talet av renägaren Nils (Nilas) Bängtson och hans hustru Maja.   Vistet består av kåta, njalla och renhage omgiven av imponerande stor skog. Byggnaderna är nyligen restaurerade.

Norra Holmnäs

Skogssamisk by som ligger vid sjöns nordvästra strand. Det samiska vistet vid Norra Holmnäs finns omtalat i handlingar från 1500-talet och från omvittnade stridigheter rörande fisket med kustbönder från Piteå-trakten på 1600-talet. Detta är med andra ord en av kommunens äldsta skriftligt dokumenterade boplatser. Nybygget anläggs 1876 av Jonas Nilsson Sundström. Det är i trakterna kring Norra Holmnäs som de flesta arkeologiska fynden gjorts.

Lindås

Lindås ligger vackert vid Östra Kikkejaurs östra strand där Åbyälvens utlopp ur sjön tar sin början. Lindås insynades 1839 av lappen Erik Nilsson.

Långsel

Det vackert belägna Långselet vid Åbyälven ligger endast någon kilometer från kommungränsen. Det är ett lappnybygge från slutet av 1700-talet. Anläggningsutslaget är från 1802. De tre lappar som ägde nybygget överlät det med tiden till Sven Svensson från Kåtaselet som blev första bofasta nybyggare.

Image

Östra Kikkejaure sameby
Håkan Nyström
Box 24. 93086 Moskosel
0960-31016

Naturruta
Från vägen på norra sidan om Åbyälven kan man svänga norrut vid Långsel och mot Nuorte för att komma till Dubblabergens naturreservat. Över 1000 ha. gammal grandominerad skog.
Vid Stor-Arbost, Sotbergsliden och Flyggberget öster om Östra Kikkejaur finns gamla brandpåverkade urskogar. Ligger på östra sidan vägen mellan Åbyälven och väg 94 med en skogsbilväg in bland bergen. 
Från vägen längs Östra Kikkejaurs sydsida kan man köra till Lamburträskets naturreservat. Sväng söderut vid Ö.Kikkejaurs västra spets och kör 2 km. Lamburträsket har framförallt en rik fågelfauna.
Åbyälven tillhör våra Natura 2000 områden och erbjuder förutom vacker natur även spännande fiske och fina partier för paddling. Norr om Aggnäs finns en stor och bebodd bäverhydda…
Storholmen i Östra Kikkejaur har många istidsavlagringar i form av åsar, isälvsrännor och dödisgropar.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt