Startsidan arrow Byarna arrow Mausjaur

Mausjaur PDF

Image

20 km. sydväst Arvidsjaur.
Mausjaur är en av tre skogssamebyar i kommunen. Den skogssamiska kulturen har vuxit fram och etablerats stegvis sedan vikingatiden och mycket tyder på att det skett just i våra trakter. Kännetecknat av ett nomadiserande inom begränsade områden med en inte alltför stor renhjord och visten vid fiskrika sjöar. Mausjaur har antagligen varit ett samiskt huvudviste sedan mycket lång tid tillbaks. 1886 avskaffades de gamla lappskattelanden som då inordnades i större lappbyar. Till Mausjaur kom de lappskatteland som låg längst Skellefteälvens norra sida att höra. Levatn, Hverpejaur, Maosjaur, Backtsjaur, Sejejaur, Jervesjaur med flera. 1971 ändrades namnet till samebyar.

Image 

Byn Mausjaur (alltså inte samebyn) insynas 1790 som ett Bergfrälsenybygge under Nasafjäll av Nils Nilsson från Norsjö. Byn växer och kännetecknas under senare delen av 1800-talet och 1900-talet av skogssamernas blandning av småbruk och renskötsel. Vägen anläggs 1909-11, elström kommer på 40-talet. Skola startar och finns fram till 1962. Mausjaur har ännu i dag bofast befolkning och torde vara en av kommunens äldsta kontinuerliga boplatser. Byn ligger vackert med öppna ängar ner mot sjön. Här finns också en av kommunens originellaste byastugor i form av den stilfulla kåta som uppförts.

Geijaurvallen

Vistet ligger vid sjön Giejjure 35 km. väster om Arvidsjaur, några km. från väg 45. Här finns en välbevarad miljö med kåtor, härbre och rengärda. Dessutom en utsiktstall som användes för att övervaka renarna. Vistet ligger inom den planerade Ledfat eko-parken. Geijaurvallen används ännu av Mausjaur sameby för kalvmärkning kring midsommartid.

Image

Rika Maja

En ryktbar person från Mausjaur var rika Maja. Hon föddes 1661 och dog 1757. Det berättas att hon till stämningshelgerna om sommaren kunde komma med upp till fem koltar utanpå varandra för att visa sin rikedom. En annan berättelse handlar om när hon på sin ålderdom fick bud om att berget Akkanålke, som var hennes renbetesland, stod i brand. Hon lät sej då ledas ut i sjön där hon iklädd offerslöja slog med en mässingsstav i vattnet medan hon visslade. Genast kom ett häftigt åskväder och regnet räddade berget. Hon ville bli begravd på Akkanålke så hon skulle kunna höra ”gweppe lehsa ja velkenen bello” – renklövarnas knäppande och den vita skällrenens klocka. Men den önskan blev inte uppfylld utan hon begravdes på kyrkogården i Arvidsjaur

Mausjaur Bygdeförening
Sven Nilsson
Larsvik 1. 933 99 Arvidsjaur.
0960-772033

Mausjaur Sameby
Mikael Jonsson. 0960-10421

Naturruta

Fräkenmyran sydost om Mausjaursjön är ett klass 1 objekt i Länsstyrelsens våtmarksinventering. Myrkomplexet gränsar i sydväst mot Mausberget, Alderliden och Krutbergen med gammal urskogsartad granskog. Bägge områdena nås bra från väg från Mausjaur via Borgsjö.

Nordväst om sjön breder ett myrområde ut sej kring Mausbäcken och Ängestjärn. Även detta är en klass 1 våtmark.

Ett par kilometer i väster ligger norra och södra Surliden med grandominerad urskog som kan nås via väg från Krokträsk.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt