Startsidan arrow Skyddad kultur

Skyddad kultur

  

BYGGNADSMINNEN

Särskilt värdefulla byggnader kan skyddas som byggnadsminnen. Det är länsstyrelsen som beslutar om byggnadsminnesförklaring och i Arvidsjaur finns 4 av Norrbottens 32 byggnadsminnen. Syftet är att för framtiden bevara spår av historien och att säkra vårat kulturarv.

Granberget

Byggnadsminnesförklarade krononybygget Granberget finns vid vägs ände efter en avstickare längs vägen mellan Rönnberg och Fjällbonäs. Här finns timrat boningshus, ladugård, vedbod, bod, dass och smedja. Allt samlat på en välhållen hårdvall omgiven av en gärdesgård. Granberget ägs av Ronny Lindström.

minnebild1(granb).jpg

Gården är från 1870-talet när Nils Fredrik Lindström med familj kom dit. Den är fortfarande i släktens ägo och beboddes fram till 1985. Den orörda miljön ger en unik möjlighet att se och uppleva de livsbetingelser som rådde i inlandet för 100 år sedan. Den observante noterar att det saknas brunn… Vattnet hämtades från en kallkälla i närheten men denna räckte endast till hushållet varför man fick hämta vatten till djuren långväga ifrån. Gården hade två hästar varav den ena endast användes till att hämta vatten.

Hängengården, Glommersträsk

Glommersträsk hembygdsmuseum ”Hängengården” ligger mitt i byn och erbjuder en unik 1800-tals miljö.  Mangårdsbyggnaden är från 1804 och flyttad till nuvarande plats, ”Haingna”, 1810. Ytterligare tre byggnader hör till den ursprungliga gårdsbildningen medan övriga är hitflyttade sedan gården blev hembygdsgård 1937. Däribland ”Käckbodan” från 1759, enda kvarvarande byggnad efter Arvidsjaur sockens första nybyggare, Pehr Israelsson Käck.

minnebild2(hangeng).jpg

Museet har närmare 3000 föremål samlade i de 12 byggnaderna men den verkliga rariteten är den autentiska skolsalen från 1843. Skolan startades av Svenska Missionssällskapet i akt och mening att kristna de hedniska lapparna och var länge den enda fasta skolan i socknen. Märkliga är även de bevarade väggmålningarna av Anna-Greta Jonsdotter f. 1779. som motbevisar alla föreställningar om grå och trist vardag i det förgångna. Hängengårdens fyra ursprungliga byggnader, mangårdsbyggnad, bagarstuga, loftbod och kornbod är byggnadsminnesförklarade. Sommartid finns guider på plats och då arrangeras även en välbesökt Hembygdsfest.

Lappstan, Arvidsjaur

Lappstan har sin början 1606 när Arvidsjaur utsågs till tings och marknadsplats och en ny kyrka började byggas. Samerna behövde tillfälligt husrum för kyrkliga högtider och marknadsbesök och en ”lappstad” växte fram. Redan 1609 finns uppgifter om att 57 kyrkkåtor finns vid marknadsplatsen.

minnebild4(lapp).jpg

Lappstan flyttades till nuvarande plats på 1820-talet i samband med byggandet av en ny kyrka. Den innehåller i dag ett 30-tal timmerkåtor och ca 50 härbren. De äldsta från 1700-talet. Den fyrkantiga timmerkåtan är ett resultat av mötet mellan nybyggarnas timringskonst och samiskt formtänkande och ett exempel på unikt lappländsk byggnadskonst.

Nils Johan Larssons dalplats vid Argåive, Moskosel

Föreningen Moskosels Rallarmuseum förvaltar Nils Johan Larssons dalplats på berget Argåive´s nordvästsida. Dalplatsen ligger ca 1 mil öster om samhället. Den består av bostadskoja, stall och tjärdal intill en mindre myr med kallkälla. Anläggningen är från sekelskiftet 1900. Byggnaderna och tjärdalen har restaurerats och är i dag byggnadsminnesförklarade.

minnebild3(dalplats).jpg 

Tjärframställning har en lång tradition i inlandet och var fordom en av våra största exportprodukter. Dalplatsen vid Argåive är en tidstypisk och numera unik skogsarbetarmiljö från tidigt 1900-tal. Skogen har på många sätt utgjort en bas för överlevandet i lappmarken. Spåren efter tidig skogsavverkning, tjärframställning, kolning och flottning är i dag på väg att försvinna och Nils Johan Larssons dalplats ger en god inblick i de levnadsförhållanden som gällde i skogsbrukets barndom.

Moskosels Rallarmuseum: 070-3398353

KULTURRESERVAT

Sedan 1999 kan värdefulla, kulturpräglade landskap skyddas genom bildandet av Kulturreservat. I reservaten ska aktiv markvård efter uppgjord skötselplan garantera ett bevarande av kulturmiljön. I Norrbotten finns i dag ett kulturreservat, Hanhinvittiko fäbod i Övertorneå, samt ett föreslaget, Gallejaur i Arvidsjaur.

Gallejaur

Nybygget Gallejaur insynades 1801 och växte fram till 1950-talet till en by med nio gårdar. Flera av de äldsta gårdsmiljöerna är mycket välbevarade. Anders-Larsagården från 1860-talet är en intakt gårdsmiljö från månghussystemets tid med alla byggnader bevarade och på ursprunglig plats. Totalt finns över 40 timmerbyggnader i byn.

kultreservat.jpg

Ängs och betesmarker inne i byn och på slåttermyran Bergmyran ingår redan i Natura 2000. Europeiska Unionens nätverk av värdefulla naturområden. I reservatsbildandet ingår även ett skyddande av den kringliggande 300-åriga skogen i ett Naturreservat. Reservatet är tänkt att spegla ett norrländskt nybygges framväxt under 1800- och 1900-talen.

KYRKOR

Arvidsjaur Kyrka

Arvidsjaurs vackra träkyrka byggdes under åren 1899-1902 och är den femte kyrkan i ordningen. Den första är ett omtalat kapell från 1500-talet med oklar placering. Den andra stod färdig 1607 och den tredje 1704. Dessa båda kyrkor stod vid den gamla kyrk- och marknadsplatsen väster om samhället vid den nuvarande rondellen. 1826 stod den fjärde kyrkan färdig på nuvarande kyrkoplats.

arvidskyrka.jpg

Arvidsjaurs nuvarande kyrka från 1902 är ett fint arkitektoniskt exempel på det intresse för det fornnordiska som fanns kring sekelskiftet och stilen kallas för nygotisk.

Glommersträsk Kyrka

1891 byggde byborna i Glommersträsk ett eget bönhus som 1903 kompletterades med en klockstapel. 1936 flyttades bönhuset till andra sidan vägen och byggdes om till kyrka. Klockstapeln blev dock kvar och står fortfarande på ursprunglig plats.

glommerskyrka.jpg

Kyrkan är både arkitektoniskt och interiört klart präglad av det tidiga 1900-talets nyklassicism med rena ytor och dämpad färgskala. Likt många andra landsortskyrkor är den traditionellt placerad centralt i byn omgiven av skola och andra offentliga byggnader. 

BROAR

Något egentligt skydd för broar finns inte men om bron är tillräckligt gammal och dessutom inte är i bruk kan den klassas som fast fornlämning och därmed vara skyddad enligt Kulturminneslagen. I Norrbotten finns ett tiotal skyddade broar varav en finns i Arvidsjaur.

Bron över Krubbjåkkbäcken

Den välbyggda stenvalvsbron över Krubbjåkk är ett vackert exempel på brobyggnadstekniken för 100 år sedan. Bron är kallmurad och valvet framhävs med hjälp av grovhuggen sten. Bron ligger på en övergiven del av gamla landsvägen mellan Arvidsjaur och Moskosel och byggdes 1907.

brobild.jpg

Stenvalvsbron är en av länets äldsta bevarade broar. Den är välbevarad och lättillgänglig med rastplats och Rönnberget Sarvasåive Intresseförenings kolarplats alldeles intill. Bron finns väster om E45 ca 2 km söder om Rönnberg. I Arvidsjaur finns ytterligare sex broar med högsta bevarandeklass enligt länsstyrelsens inventering ”Broar i Norrbottens län”. Dessa saknar dock formellt skydd.

Bro över Pite älv vid Ljusselet (Burmabron), 1945.
Bro över Nourtebäcken vid Holmträsk, 1934.
Bro över Pite älv vid Nedre Trollforsen, (Inlandsbanan) 1934.
Bro över Varjisån sydväst Varjisträsk station, 1952.
Bro över Åby älv nordväst Norra Holmnäs, 1954.
Bro över Åby älv vid Bastuselet, 1954.

FORNLÄMNINGAR

Genom Kulturminneslagen är alla fornlämningar skyddade.
”Fasta fornlämningar ska vara lämningar efter människors verksamhet under forna tider. De ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna”.

fornlamning.jpg

I Arvidsjaur finns mängder med fornlämningar. De flesta är lämningar efter forntida boplatser där de spår vi kan se i dag utgörs av en helt eller delvis övervuxen eldstad. Enbart vid sjön Malmesjaur finns över 200. Andra exempel på vanliga fornlämningar i Arvidsjaur är gamla tjärdalar, förfallna ängslador och lappvallar med rester efter rengärdor. Funna fornlämningar rapporteras till länsstyrelsen som sammanställer uppgifter om lämningarnas läge som sedan nyttjas av bl.a. Skogsstyrelsen, Kommunerna m.fl. vid planerade avverkningar och andra ingrepp i naturen.

 
Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt