Startsidan arrow Våtmarker

Våtmarker

vatmarkskarta500.jpg

Ungefär en fjärdedel av Arvidsjaurs yta klassas som våtmarker och den helt dominerande våtmarkstypen (över 80 %) är det vi i dagligt tal kallar för myr. Resten är sumpskogar och stränder.

Myrarna varierar en hel del i både storlek och utseende. Våra största myrkomplex är på flera hundra hektar och innehåller ofta både småsjöar och skogsklädda fastmarksholmar. Artrikast är de myrar som har gott om källor och genomströmmande vatten medan de myrar som bara vattnas av nederbörd är artfattiga. Riktigt magra myrar kallas för mosse. Källor och strömmande vatten tillför kontinuerligt näring till myrarna som därigenom blir intressantare för allehanda växter. Mer om våtmarkstyper hittar du under rubriken Naturtyper. I länsstyrelsens genomförda våtmarksinventering fick 32 av kommunens myrar högsta naturvärdesklass.

1.  BERGMYRBÄCKEN

6 km. SV Arvidsjaur. Norra sidan av myren ligger intill Vittjåkkvägen. Den långsmala myren ligger i nord-sydlig riktning och sträcker sej 6 km. längs Bergmyrbäcken ner till Stortjärnen längst i söder. Gott om källor. Vid en källa hittades bl.a. maskgulmossa, späd skorpionmossa, hirsstarr, tagelsäv och kärrsälting vilket indikerar kalk i berggrunden. Flera småtjärnar finns i området, framförallt i södra delen, vilket ger myren ett rikt fågelliv. Hela myrområdet ligger inom militärt skjutfält.

2.  BOCKMYRAN

15 km. SV Arvidsjaur. Kör E45 mot Sorsele. Efter 10 km. sväng söderut mot Hedberg. Efter 9 km. avtagsväg västerut till Västra Lundbacken så är man vid myrens östra kant. Ett mosaikartat myrlandskap med skogsholmar, småtjärnar och våtmarker mellan Bålkaberget i nordväst och sjön Järtajaur i sydost. Här finns hela skalan av näringsrika och näringsfattiga myrar. Ett mycket varierat landskap med varierad flora. Kvarlämnat hässjevirke visar också att myrslåtter förekommit.

3.  BRATTMYRAN

15 km. SSO Arvidsjaur. Kör väg 95 söderut till Abborrträsk och sväng västerut mot Brunmyrheden. Myren ligger norr om vägen efter 4 km. Myren gränsar i söder mot det sjörika dödisområdet Tjärnheden och innehåller även ett antal småtjärnar. Här finns även områden med sumpskogar som avgränsar de dominerande öppna myrarna. Landskapet är svagt sluttande mot sydost och Slevån. För den som letar hjortronmyrar är Brattmyran värt ett besök.

4.  DUOLVESVUOMBE

37 km. NV Arvidsjaur. Kör väg 95 mot Arjeplog upp till Baktåive strax innan kommungränsen. Skogsbilväg en km. mot norr leder till södra delen av myren. Ett stort, långsträckt myrområde som följer naturreservatet Tjadnesvares sydgräns. Stora öppna starrdominerade myrar dominerar. Våtmarken följer i stort Storbäckens sträckning från nordväst mot sydost. Ett par småtjärnar finns i området varav den största, Duolvesjaur, ligger i myrområdets norra del. Vandringsleden till Tjadnesvistet (V Kikkejaur samebys sommarviste med kåtor och härbren) passerar över myrens mittersta del.

5.  FRÄKENMYRAN

20 km. SSV Arvidsjaur. Kör E45 mot Sorsele. Efter 10 km. sväng söderut mot Hedberg.  Vid Mausjaur sväng österut över Borgsjö. Vägen följer myrens västra och södra kant. Myren ligger långsträckt i nordväst-sydöstlig riktning från sjön Mausjaurs sydöstra kant. I norra delen finns flera småtjärnar och mot sydöst rinner Krutbäcken och Gallakbäcken ut från myren. Området domineras av stora öppna myrar med starr, enstaka skogsholmar finns. Rikt fågelliv kring småtjärnarna.

6.  GRANBERGSMYRAN

50 km. NO Arvidsjaur. Kör E45 norrut förbi Moskosel. Sväng österut ca. 6 km. efter Piteälven. Skogsbilväg mot norr efter 4 km. leder till myren. Myren ligger omgivet av Granberget i sydost, Lövberget i öst och Njallavaratj i norr. I söder rinner en bäck ut från myren i en djup ravin. I nordost finns en liten tjärn, Laxtjärnen, vid vilken bl.a. orkidén Ängsnyckel växer. I sydvästra delen finns ett kraftigt översilat kärr med trådstarr, sotvitmossa och brun glansvitmossa.

7.  GRAVMYRAN

26 km. S Arvidsjaur. Kör väg 95 till 2 km. söder om Abborrträsk. Sväng söderut efter vägen mot Malå. Myren ligger nordväst om vägen strax innan byn Rönnliden. Myren sträcker sej från vägen och mot nordväst längs bäcken som kommer från Livstidstjärnen längst i norr. I tjärnen växer gula näckrosor. I öster finns ytterligare en liten tjärn med tillhörande bäck. Längs bäckarna finns partier med sumpskog där bollvitmossa växer. I södra delen finns ett artrikt kärr med bl.a. späd skorpionmossa och praktflikmossa.

8.  GÖRJEMYRAN

24 km. O Arvidsjaur. Kör väg 94 mot Älvsbyn. Myren ligger sydost om vägen strax före Vuotner. Ett 600 ha. stort myrkomplex mellan Vuotnersjön och Serrejaur med en mängd skogsholmar och småtjärnar. I nordväst är myren näringsfattig med nästan bara trådstarr som vegetation. Mot Vuotnersjön växer tuvsäv och sotvitmossa och kring småbäckar inne i området finns gott om blåtåtel. Gott om småtjärnar och gölar gör området till en rik fågellokal.

9.  IGGEJAURLUOPPAL

50 km. N Arvidsjaur. Kör E45 norrut till Piteälven. Sväng västerut efter älven och kör 8 km. till Iggejaur. Myrområdet sträcker sej på båda sidor om bäcken mellan sjön Stor Tjärget och Varjisån vid Stora Varjisträsk. Bäcken flyter även genom småsjöarna Iggejaur och Iggejaurluoppal. I de södra delarna finns områden med extrem näringsfattighet där myren har övergått i mosse. Närmast bäcken, där naturlig översvämning gödslat myren, är vegetationen rikare med korvskorpionmossa och maskgulmossa i bottenskiktet. Iggejaurluoppal är ett bra studieobjekt vad gäller skillnad mellan så kallade fattiga och rika myrtyper.

10. LAMBURTRÄSK

25 km. O Arvidsjaur. Kör väg 94 mot Älvsbyn. Sväng sydost efter Fjällbonäs och kör till Pjesker. 2 km. efter Pjesker sväng norrut 4 km. till Lambur. Lamburträsket är en sänkt sjö med mycket rikt fågelliv. De områden, mader, som bildats och omger sjön har en särskild flora. Här växer frodiga bestånd av starr och sjöfräken närmast vattnet och mot stranden finns en zon med döda björkstammar och vide. Bland annat ullvide. Även grandominerade sumpskogar finns inom området. Spångad led runt träsket och flera rastplatser, torn och en raststuga gör Lambur till en populär och lättillgänglig våtmark. Lamburträsk är naturreservat och Natura 2000 område.

vatbild1.jpg

11. LOBBELMYRAN - Kilisån

22 km. SO Arvidsjaur. Kör E45 mot Älvsbyn. Sväng sydost vid Fjällbonäs och följ vägen ner efter Byskeälven. Avtagsväg mot norr 3 km. efter Hällsele leder till myren. Det långsträckta myrområdet följer Kilisåns sydvästsida ner mot Byskeälven. De norra delarna är generellt artrikare och mot ån växer karakteristiska strandväxter som brunrör, kabbeleka, kråkklöver och vattenmåra. Lobbelmyran är också känd som en bra fågellokal, framförallt kring de småtjärnar som finns i myrens centrala del.

12. LOBBELMYRAN - Reivo

23 km. N Arvidsjaur. Kör E45 norrut mot Moskosel. Sväng mot nordväst 2 km. efter Hedvallen och kör in i Reivoreservatet. Vandringsled mot norr 2 km. Den långsträckta myren ligger mellan bergen Södra Paljavare och Guorbåive centralt inne i Reivoreservatet. En mindre bäck rinner genom myren. Den orörda myren i den orörda skogen ger höga naturvärden. Trådstarr dominerar de öppna myrpartierna och närmast bäcken växer styltstarr och blåtåtel. Vissa näringsfattiga partier med mosse vegetation finns också.

13. LÅNGMYRAN

25 km. SO Arvidsjaur. Kör väg 95 söderut mot Glommersträsk. Sväng mot söder 2 km. efter Abborrträsk. Myren ligger öster om vägen 1 km. innan byn Baktsjaur. Långmyran ligger söder om sjön Skatträsket och gränsar i väster mot det stora dödisområdet Tjärnheden. Mellan Skatträsket och sjön Baktsjaur rinner en bäck omgiven av så kallade mader med flaskstarr och vattenklöver. Övriga delar av myren är mindre blöt och ofta med ett glest trädskikt av tall.

14. LÅTTSEJAURE

50 km. NNV Arvidsjaur. Kör E45 norrut till Moskosel. Från Moskosel vägen upp efter södra sidan av Piteälven mot Jäkna. Myren ligger på södra sidan om vägen 3 km. innan Jäkna. Låttsejaure ligger ett par kilometer söder om Piteälven och området kring myren präglas av en tidigare sträckning av älven under isavsmältningen med avlagringar och renspolade block och hällmarker. Myren har flera småtjärnar och präglas av öppna myrar omväxlande med ris och trädbeväxta områden. Marken övervägande näringsfattig men med inslag av rikare partier där bland annat björnbrodd, ängsnycklar och guldspärrmossa finns.

15. MATTISMYRAN

40 km. NO Arvidsjaur. Kör E45 norrut till Moskosel. Sväng höger efter Moskosel och kör mot Ljusträsk. Myren ligger söder om vägen vid Pilträsk 5 km. efter Ljusträsk. Myrområdet sträcker en mil i nordväst-sydöstlig riktning i en dalgång mellan flera berg, bland annat Mattisberget i söder och Skansliden i Norr. Två mindre sjöar finns i området, Pilträsket och Själlejaure. Ett mångformigt och omväxlande område med öppna myrar, mader, trädbeväxta myrar och sumpskogar.

16. MÅNSMYRAN

32 km. SO Arvidsjaur. Kör väg 95 söderut. Myren ligger intill och söder om vägen. Månsmyran gränsar i väster mot det stora dödisområdet Tjärnheden och i norr mot berget Svartliden. Större delen av området utgörs av platt öppen myr omgiven av partier med sumpskog och risvegetation. Myren som helhet är artrik med bitvis sällsynt vegetation. Här växer bland annat rariteter som käppkrokmossa och myrbräcka. Rikt fågelliv och djurliv med bland annat bäver i Månsbäcken.

17. MÄCKERMYRAN

20 km. SSO Arvidsjaur. Kör väg 95 söderut mot Glommersträsk. Sväng söderut 2 km. söder om Abborrträsk och kör till Grundträsk. Södra spetsen på myren når landsvägen 2 km. söder om Grundträsk. Myren sträcker i nordväst-sydöstlig riktning längs västra kanten av dödisområdet Tjärnheden och avslutas mot sjön Baktsjaur. Området är stort och innehåller många olika våtmarkstyper. Bland annat ingår den utdikade sjön Grundträsket som nu täcks av sjöfräken, flaskstarr, vattenklöver och lappvide.

18. MÖRTTJÄRNMYRAN

7 km. NO Arvidsjaur. Kör E45 norrut till Akkavare. Myren ligger c. 800 m. öster om vägen. Ett flackt myrområde öster om Akkavareliden. En bäck, Dyrasbäcken, flyter centralt genom området och bildar en stor mad med sin särpräglade biotop. Runt denna finns öppna myrar och tallbeväxta myrområden. I östra delen finns flera småtjärnar. Inlandsbanan skär genom myrens norra del men i övrigt är detta en tämligen orörd och ostörd våtmark där bland annat fåglar trivs.

19. NORRMYRAN

3 km. NO Arvidsjaur. Kör till Arvidsjaur flygplats och fortsätt 2 km. efter skogsbilväg på norra sidan Arvidsjaursjön. Tätortsnära våtmark med höga naturvärden. Myren sträcker sej från Norrmyrtjärnen i nordost längs en bäck ner till Arvidsjaursjön i sydväst. Myren är flack och mosaikartad med omväxlande öppna och skogsklädda myrar. Här har bland annat den sällsynta rödlistade svampen myrmurkling hittats.

20. SLAGNÄS-STORMYRAN

42 km. V Arvidsjaur. Kör E45 västerut mot Sorsele. Myren ligger norr om vägen 5 km. före Slagnäs. Stort myrområde på nära 1000 ha. där den norra delen ligger i Arjeplogs kommun. I öster gränsar myren till bergen Lilla och Stora Järtaliden. Många olika myrtyper inom området som även hyser ett antal småsjöar där Strotsjön i norr är den största. En rikare myr än de flesta med avseende på artsammansättning. Käppkrokmossa, kärrull och myrstarr finns inom området som även är känt för ett rikt fågelliv.

vatbild2.jpg

21. SLENGMYRAN

25 km. NO Arvidsjaur. Kör E45 norrut till Auktsjaur. Sväng öster mot Lomträsk och mot norr efter 4 km. Skogsbilvägen följer myrens sydvästra kant. Ett stort myrkomplex på nästan 1500 ha. Gränsar i sydväst mot Ausjaurliden och i norr mot den stora sjön Sleng. I den nordöstra delen finns ett tiotal småtjärnar och en liten sjö, Vuoletsjaure. Många olika myrtyper finns representerade. I de centrala delarna är artrikedomen större med bland annat orkidéerna ängsnyckel och lappnyckel. I den västra delen finns den märkliga grodkällan ute på en fastmarksholme i myren. Kallkällan är nära 15 m. i diameter och 3 m. djup med kristallklart grönskimrande vatten.

22. STADDEVARE

60 km. NNV Arvidsjaur. Kör E45 norrut till Piteälven. Sväng västerut och följ vägen på norra sidan Piteälven upp till den övre delen av sjön Kuollejaure så ligger myren på södra sidan vägen. Det långsmala myrområdet sträcker i nordväst-sydöstlig riktning. Största delen av myren ligger norr om berget Staddevare med en mängd småtjärnar och gölar. I den nordvästra delen finns ett rikare parti med bland annat svarthö, fjällruta och kung karls spira växande vid en liten bäck. Här finns även kringliggande skogspartier av naturskogskaraktär.

23. STOPPMYRAN

24 km. VSV Arvidsjaur. Kör E45 västerut mot Sorsele. Sväng söderut vid Kläppen och kör till Abborrträsket söder om Grundträskliden. Här når myrens södra spets vägen. Stoppmyran omges av de låga lidbergen Mörtliden i söder, Liden i norr och Grundträskliden i öster. I den norra delen finns flera småtjärnar och i den södra en mindre sjö, Abborrträsket. I allmänhet är vegetationen fattig med undantag för en så kallad källkupol öster om Abborrträsket med ovanliga arter som kärrjordtunga, skogsflikmossa och jordtrådmossa. I den norra delen finns skogsholmar med gammal skog.

24. STORBRÄNNMYRAN

20 km. S Arvidsjaur. Kör väg 95 söderut till Abborrträsk. Sväng väster mot Brunmyrheden och kör till 2 km. bortanför Brunmyrheden så ligger myren öster om vägen. Myrområdet gränsar mot Stubberget i nordost och Brännliden i sydost. Den södra spetsen når fram till vägen mellan Hällberg och Bäcknäs. Gallakbäcken flyter centralt genom myren och där har bildats mader med bland annat styltstarr och madrör. En orörd våtmark med gamla kulturspår i form av ängslador i förfall.

25. STORMYRAN-MUORREBÄCKEN

15 km. V Arvidsjaur. Kör E45 västerut mot Sorsele. Södra delen av myren når vägen 1 km. väster om Kläppen. Myrområdet sträcker sej från sjön Östra Muorrejaur i nordväst och längs Muorrebäcken ner till dess utlopp i Svärdälven i sydost. Myren omges till stor del av orörd barrskog vilket förstärker naturvärdet. Flera småtjärnar ingår i området. Flera olika myrtyper finns representerade bland annat ett fint exempel på nordlig nätmosse. Den rödlistade myrflikmossan växer inom området.

vatbild3.jpg

26. STORMYRAN-MAUSBÄCKEN

20 km. SV Arvidsjaur. Kör E45 västerut mot Sorsele. Sväng söderut mot Hedberg och kör till Mausjaur där myrens sydspets når vägen. Stormyran gränsar i söder och sydväst mot moränbackslandskapet kring byn Krokträsk med otaliga småtjärnar. Ett 15-tal mindre vatten finns även inne i myrområdet vilket garanterar ett rikt fågelliv. Mausbäcken avvattnar myren mot sjön Mausjaur i söder. Vid bäcken växer bland annat den rödlistade käppkrokmossan. I den västra delen finns skogsholmar med sparad gammelskog.

27. STORMYRAN-SIDNÅIVEVUOBME

44 km. NV Arvidsjaur. Kör väg 95 mot Arjeplog. Sväng österut strax efter Allejaur för att komma till myrens norra ända. Det stora myrområdet sträcker sej längs Tjadnesvare naturreservats nordvästgräns i nära 10 km. Den norra delen avvattnas med bäckar mot Allejaur i väster medan den södra delen avrinner mot Långträsket i söder. En rik flora av skilda våtmarkstyper finns inom området som även innehåller större fastmarksholmar med naturskog. De öppna myrarna med starr, tuvsäv, nordkråkbär och dvärgbjörk dominerar.

28. TJÄDERMYRAN

17 km. SO Arvidsjaur. Kör väg 95 söderut mot Glommersträsk. Sväng mot norr vid första infarten till Abborrträsk. Myren ligger öster om vägen efter 3 km. Myrområdet ligger mellan Bäverån och Byskeälven med hög grundvattennivå vilket ger en blöt myr. Kring tjärnen Jautum i söder finns mader med trådstarr och sjöfräken och mot Byskeälven finns ett sumpskogsområde. I övrigt består området av en svårframkomlig och blöt mosaik av våtmarkstyper där dock fåglarna trivs.

29. VALLMYRAN

25 km. N Arvidsjaur. Kör E45 norrut till Tjappsåive. Skogsbilväg från byn mot väster till myrens östra kant vid Brajsjön. Myren är omgiven av höga berg. Storliden i väster, Harrejaurliden i norr och Långträskberget i öster. De västra delarna av myren ligger inom Reivo naturreservat. Mitt i myren ligger Långträsket med mader som har en rik artvariation. I övrigt ett mångformigt våtmarksområde med rikt fågelliv.

30. VARJISTRÄSKLUOBBAL

52 km. N Arvidsjaur. Kör E45 norrut till Piteälven. Sväng mot norr 4 km. efter älven och kör 8 km. så ligger myrområdets östra spets vid vägen. Våtmarken gränsar i norr mot sjön Stor-Varjisträsk och i sydost mot berget Tjägetvare. Övervägande fattiga områden men med inslag av ovanliga växter som myrtåg, tagelsäv, blodrot och brakved. Vid träskets utlopp finns ett mindre sumpkärr med trådstarr och den ovanliga ärtstarren.

31. VÅGTRÄSKMYRAN

13 km. S Arvidsjaur. Kör väg 95 söderut mot Glommersträsk. Sväng väster mot Brunmyrheden vid Abborrträsk. Efter 6 och 8 km. finns skogsbilvägar mot nordväst som leder till myrområdets södra del. Stort myrområde omgivet av flera mindre berg. Vågträskliden i söder, Hästliden och Granberget i norr. Nordvästra delen av området sträcker in i Vittjåkk-Akkanålke naturreservat. Våtmarken karakteriseras av fattiga myrtyper med liten artrikedom förutom sumpskogarna kring områdets bäckar som uppvisar en rikare flora.

32. ÖSTRA JERFOJAURE

25 km. NV Arvidsjaur. Kör E45 norrut. Sväng nordväst mot Östansjö. 2 km. efter Östansjö når myrområdets norra kant vägen. Området utgörs av det mångflikiga moränbacksområdet väster om sjön Östra Jerfojaure och innesluter sjön Ardnasjaure. Våtmarken avgränsas i söder av Granberget. En mosaik av fastmarksholmar och våtmarker karakteriserar området och de många strandvegetationerna ger våtmarken en egen prägel. En speciell våtmarkstyp i många bemärkelser.

Mer information om Arvidsjaurs våtmarker finns att hämta på länsstyrelsens hemsida
www.bd.lst.se  under verksamheten Naturvård – Våtmarksinventeringen.

 
Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt