Startsidan arrow Fåglar

Fåglar

fagelkarta500.jpg

Man behöver inte vara ornitolog för att uppskatta fåglar. Vad vore en promenad i gammelskogen utan ackompanjemang av hackspettstrummande eller blev det någon sommar utan det hysteriska kvittrandet från buskar och träd om våren…De flesta av våra fåglar är rastlösa individer som kommer hit för att häcka under ljusa, myggrika sommarmånader. Så kallade flyttfåglar. Redan i april kan man se hopar med vita snösparvar på väg mot fjällen. Maj till och med juli är den egentliga högsäsongen, sedan börjar det tunnas ut. Olika fåglar trivs på olika platser vilket kan vara bra att veta när man ger sej ut i naturen.

Våtmarker

 I våta marker trivs simfåglar och vadare. På större öppna vatten seglar storlommen majestätiskt bland knipor och änder medan sångsvan, kricka och smålom vill ha mindre vatten. Storlommens ödsliga klagan, främst nattetid, är jämte kattugglans våra mest klassiska ”skräckljud”… Bland stenar vid strandkanter trivs strandpipare och snäppor. På myrarna kliver tranan omkring och umgås med enkelbeckasin, grönbena, småspov, gulärla och en hel del andra. Är det gott om gnagare så trivs även jordugglan.

fagelbild1.jpg

  

Skogen

Här kan man bli skrämd av en rivstartande tjäder om man inte ser sig för. Orre, ripa och järpe trivs också i skogen liksom mindre fåglar som bergfink, lövsångare, trädpiplärka, rödstjärt, domherre och olika hackspettar. Trevliga och oblyga besökare vid en uppgjord lägereld är lavskrikan och skogshuggarens vän, talltitan.

Kulturlandskapet

Många fåglar trivs i öppnare landskap nära människor. Sädesärlan trippar på grusgången och svalungarna tokflyger kring husen. Svartvit flugsnappare, koltrast, björktrast, gulsparv, blåmes och olika sångfåglar är bara några av dom som hjälper oss med otrevliga insekter om somrarna. Skator är kulturfåglar som gärna bygger sina imponerande bon nära människor. Visste ni att unga, 2 – 3 åriga skator bildar ungdomsgäng som gärna roar sej med att retas med föräldragenerationen…Egentligen är det bara att gå utomhus så finns dom där men vi ska ge lite tips på några ställen att bege sig till om man vill se många och lite ovanliga bevingade vänner.

fagelbild2.jpg

  

NÅGRA FÅGELLOKALER I ARVIDSJAUR

1  LAMBURTRÄSK

Ca 32 km. O om Arvidsjaur. Väg 94 mot Älvsbyn. Sväng österut mot Pjesker. Avtagsväg mot norr en kilometer efter Pjesker.
Lamburträskets naturreservat kan sägas vara hjärtat i kommunens fågelskådningsverksamhet. Det är också det enda Natura 2000 område i kommunen som är skyddat enligt EU´s fågeldirektiv.

Två fågeltorn, spångade stigar och en raststuga finns för besökande. Dessutom ett fågelmuseum. Maj och juni är högsäsong men Lambur kan med fördel besökas under hela året. Här häckar det mesta mellan trana och kungsfågel… eller rättare sagt de flesta av lappmarkens vanligaste fåglar. Bland de mer ovanliga kan nämnas stjärtand, svartmes, kärrhök, tretåig hackspett och skedand. Observationer av rariteter som ringand, småfläckig sumphöna, mindre flugsnappare och snatterand har också rapporterats.

2  LOBBELMYRAN

Ca 25 km. SO om Arvidsjaur. Väg 94 mot Älvsbyn. Sväng mot sydost efter infarten till Fjällbonäs och följ Byskeälven nedströms. Sväng norrut tre km efter Hällsele. Vägen slutar vid myren.

Lobbelmyran har högsta naturvärdesklass i länsstyrelsens våtmarksinventering och det rika fågellivet förstärker dess värde ytterligare. Myren är stor men mesta fågellivet hittar man kring de småtjärnar som finns. Tofsvipa, storspov, smålom och brushane häckar vanligtvis här men chans även att få se myrsnäppa, varfågel, svarthakedopping, stjärtand, dvärgbeckasin och jagande kärrhök och fiskljuse. I slutet av juli börjar fågelbeståndet tunnas ut.

3  SALTMYRAN

Ca 25 km. SO om Arvidsjaur. Väg 95 mot Skellefteå. Sväng nordöst mot Saltmyran 5 km efter Abborrträsk. En stor del av myren är industriområde i form av torvtäckt och ska undvikas. Brandrisken är stor och tunga fordon vanligt förekommande. Dessutom är det inte där fåglarna finns utan runt ikring. Hit åker man i juni för att höra fågelsång. Härmsångare, Ärtsångare, Grönsångare eller Rosenfink kan höra till uppträdande artister. Lyssna särskilt noga vid bäckar och björkridåer. På våren rastar gäss och vadare och ibland även Fjällpipare och Ringtrast. Med lite tur kan någon sorkspanande uggla sväva förbi.

4  GLOMMERSTRÄSK

Ca 45 km. SO om Arvidsjaur efter väg 95. Parkera inne i byn. Västra träsket ligger bara något hundratal meter från vägen och har ett fint fågeltorn. Östra träsket når man bäst genom att följa dom gamla tegarna söder om ishallen. Även där finns fågeltorn. Träsken är kommunens bästa fågellokal när det gäller artrikedom. Salskrake, skedänder, svarthakedopping och smalnäbbad simsnäppa tillhör häckande fåglar. Bland årliga gäster märks årta, brunand, dvärgmås, gråhakedopping och brun kärrhök. Till kategorin ovanliga hör rörhöna, skäggdopping, gärdsmyg och myrsnäppa. Besök gärna träsken i maj. Då finns både häckande och rastande fåglar på plats och träsken har inte hunnit växa igen.

5  GRUNDTRÄSK

Ca 25 km. S om Arvidsjaur. Väg 95 mot Skellefteå. Sväng söder mot Malå efter Abborrträsk. Vid Grundträsk andra avtagsvägen mot väster. Skylt vid vägen. Tämligen stort träsk där ett tvärsnitt av våra simmande och vadande fåglar uppehåller sej. Vigg, knipa, kricka, bläsand och gräsand häckar årligen. Salskrake och stjärtand finns också vanligtvis på plats. Mer tillfälliga gäster har varit mindre hackspett, kärrsnäppa, alfågel, dvärgbeckasin samt grå ock svarthakedopping. Fågeltorn finns.

6  RINGLET

Norra delen av Arvidsjaur tätort. Ringlet består av två sammanhängande sjöar, östra och västra. Västra är avdelat av en väg och vid vägen finns ett fågeltorn.

Här finns framförallt mycket gott om fågel. Upp till 150 änder kan finnas här en vanlig sommardag. Bland lite ovanliga häckfåglar finns gråhakedopping och salskrake och sällsynta gäster som gråhäger och storskarv har noterats. Runt sjön kan man också se fåglar som silltrut, dvärgmås, tornseglare och backsvala. Mellan sjöarna kan man i maj se spelande brushannar och på hösten kan bergand, alfågel eller sjöorre göra mellanlandningar på flyget söderut. En dryg kilometer från Ringlet vid ringelbäckens utlopp i Arvidsjaursjön finns antagligen kommunens bästa fågellokal för vadare. Väster om utloppet går en grynna ut i sjön som är en utmärkt observationsplats. Här häckar allehanda snäppor och strandpipare. Bland ovanligare observationer kan nämnas kustsnäppa, småsnäppa, kustpipare och roskarl. Sensommaren med lågvatten är bästa tiden för ett besök.

7  ARVET

Ca 14 km. V om Arvidsjaur. E 45 mot Sorsele. Sväng söder vid Kläppen. En dryg kilometer till Arvet. Arvet är en vik vid Svärdälvens utlopp ur sjön Betsajaur, Biehtsátjávrrie, som ingår i ett större sjösystem. Arvet är nog den säkraste lokalen på våren för den som vill se rastande fjällflyttande fågel som sjöorre, svärta eller alfågel. I övrigt finns dom vanliga arterna här med bra chans för lommar och skrakar. Vid fågeltornet 100 meter från vägen finns även en öppen raststuga. Här kan man koka kaffe eller göra noteringar om observationer i den gästbok som finns.

8  REIVO

Ca 32 km. N om Arvidsjaur. E 45 norrut mot Jokkmokk. Sväng väster mot Östansjö och efter 10 km norrut vid skylt Reivo. Eller nordväst från E 45 efter skogsbilväg mellan Hedvallen och Rönnbäck. Här finns skogens fåglar i sin rätta miljö. Lavskrikor i lavrik skog. Hackspettar som trummande bearbetar torrakor och häckande fåglar som tittar ut ur naturens egengjorda holkar. Bland noterade arter nämner vi lappmes, tretåig hackspett, ortolansparv, svartsnäppa, mindre korsnäbb, storskrake, gluttsnäppa, hökuggla, silvertärna och ärtsångare. Reivo är en upplevelse alla årstider men är svårtillgängligt vintertid.

9  SLAGNÄS-STORMYRAN

Ca 42 km. V om Arvidsjaur. E45 mot Sorsele. Myren ligger lättåtkomlig norr om vägen alldeles innan Slagnäs. Från E45 går även en skogsbilväg mot nordväst som följer myrens östra kant. Myren är stor, blöt och innehåller flera tjärnar och småsjöar. Här finns allehanda vadare, änder och sjöfåglar. Sångsvanen trivs i de trånga öppna vattnen och under försommaren är chansen stor att få höra dvärgbeckasin eller myrsnäppa.

10  ÖSTRA MÖRTTRÄSKHEDEN

Ca 65 km. SO Arvidsjaur. Väg 95 till Malåvägen söder om Abborrträsk. Sväng av Malåvägen i Baktsjaur och åk söderut till Södra Sandträsk. Sväng söder igen och kör till Stenbacken. Därifrån Skogsbilväg söderut 2 km. så ligger området väster om vägen. Mörtträskheden kan tjäna som exempel på fågellivet i gamla talldominerade barrskogar. Här finns häckande skogsfågel som tjäder och järpe. Flera hackspettar, bland annat den sällsynta gråspetten. Skogens vanliga fåglar som bergfink, flugsnappare och lövsångare finns gott om och till rariteterna kan nämnas tofsmes och trädkrypare. För trädkryparen är det den första noterade häckningen i Pite lappmark.

MERA FÅGLAR

Ett urval typiska Arvidsjaurfåglar finns presenterade i ”Fälthandbok Fåglar” under rubriken Natur och Kulturskola. Besök gärna Norrbottens Ornitologiska Förenings hemsida för att få mer information. www.nof.nu
Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt