Startsidan arrow Geografi

Geografi

naturgeografi500.jpg

Arvidsjaur är en skogskommun mitt mellan kust och fjäll. I EU´s indelning av skilda naturområden så tillhör Arvidsjaur, och större delen av Sverige, den boreala barrskogsregionen. En mer detaljerad uppdelning i skilda naturregioner har gjorts av Nordiska ministerrådet där vi finner att Arvidsjaur har tre skilda naturgeografiska områden inom sina gränser. Vad som skiljer områdena från varandra är faktorer som vegetationstyp, (betingat av klimat, markunderlag och kulturpåverkan), utbredningsmönster för olika växtarter och fördelning av träslag. Även geomorfologi, hur landskapet ser ut, har spelat roll vid indelningen. Gränserna ska inte uppfattas som knivskarpa utan mer som breda övergångszoner. Generellt kan man säja att vi har en förfjällsregion i väster, ett mer kustlikt område i nordöst längs Piteälvens dalgång medan det övriga är ett vidsträckt barrskogsbälte från norr mot söder.

Förfjällsregion

Här har bergmassiven ofta lågfjällskaraktär med kala toppar och björkskogspartier. Skogarna utgörs huvudsakligen av glesnande barrskogar med stort inslag av tall och en ökande björkinblandning mot fjällen. Glasbjörk har ersatt den närmare kusten dominerande vårtbjörken. Arealen våtmark är betydligt mindre än i regionerna längre österut och domineras helt av så kallade kärr (skilda myrtyper). Sumpskogar finns nästan inte i förfjällsregionen.

geografibild1(forfjall).jpg 

Jordarten är nästan uteslutande morän och formationer från istiden i form av drumliner (linsformade åsar) och olika typer av moränkullar är vanliga. Att regionernas gränser är flytande och att öar av en viss naturtyp kan förekomma förstår man av att Vittjåkk-Akkanålke helt klart är ett lågfjäll men som inte räknas ligga i förfjällsområdet. Till ock med Stor-Sandberget söder om Abborrträsk räknas som lågfjäll…

Barrskogsområden och bergkullslätter

Den vanligaste naturtypen inom Arvidsjaur kommun utgörs av bergkullterräng och bergkullslätter. Även om bergen kan vara nog så imponerande så är dom skogsbeväxta även på topparna. Skogarna är tätare än i förfjällsregionen och domineras av barrblandskogar och tallskogar. Granskogar finns också, främst på finare jordar. Inslag av lövskog finns främst i form av björk men även sälg och asp förekommer. Vid vattendrag även al.

geografibild2(barrskog).jpg

Våtmarkernas andel av markerna är nästan dubbelt så stort som i förfjällsregionen eller ca. en fjärdedel av den totala arealen. Här finns även sumpskogar men våtmarkerna domineras klart av kärr eller det vi i dagligt tal kallar för myr.

Vågig bergkullterräng

Här är bergen lägre och hela landskapet har mindre nivåskillnader. Regionen följer i stort Piteälven och Varjisåns dalgångar och utgör de delar av kommunen med lägsta höjd över havet. Vissa delar ligger under högsta kustlinjen och där finns en del sedimentområden. Moränjordar dominerar i övrigt men saknar de karakteristiska isavsmältningsformerna som finns i de båda andra regionerna. Skogarna domineras av risrika barrblandskogar.

geografibild3(slatter).jpg

Våtmarkerna utgör drygt 30 % av arealen och domineras av skilda kärr (myr) typer. Andelen sumpskogar växer och utgör nära en tredjedel av våtmarkerna.

 
Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt